KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE BEYAN FORMU

I-)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme Formu

 

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri ile fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile Akbank Düşünce Kulübü Projesi kapsamında başvuru, değerlendirme ve projenin diğer aşamalarında, hem yüz yüze hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda edinilen, ilgili kişiyi tanıtan, tanımaya yardımcı olacak başvuru, değerlendirme, envanter, grup vaka çalışmaları dahil her türlü bilgi ve belge, kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.
  • Başvuru, değerlendirme ve projenin tüm aşamalarında, hem yüz yüze hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan, gerek taraflar arasındaki sözleşmenin yapılması ve yerine getirilmesi için gereken ve ayrıca kanuni yükümlülükler gereği alınan tüm kişisel bilgiler, katılımcıların Akbank Düşünce Kulübü kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Akbank T.A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Bu bilgiler değerlendirme sürecinde 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde Akbank T.A.Ş.’ye verilmemesi nedeniyle, Akbank T.A.Ş.’nin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan katılımcı sorumludur.
  • Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan yükümlülükler ve bilgilerin yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacı ile kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler Veri Sorumlusu olarak bankamızca sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde resmi makamlar ve 3. kişiler ile paylaşılabilmekte veya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda sayılan şekillerde işlenebilmektedir.
  • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

  

II)Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

  • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin Akbank tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Akbank Düşünce Kulübü Projesi’ne başvuru, değerlendirme ve diğer aşamalarında, hem yüz yüze hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda edinilen, tarafımı tanımaya yardımcı olacak başvuru, değerlendirme, envanter, grup vaka çalışmaları sonuçları ile Akbank’a tarafımca verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin Akbank tarafından işlenmesine ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, gerekse de yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, istihbarat amacıyla, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriniz, Akbank’ın Düşünce Kulübü kapsamında değerlendirme amacını yerine getirilebilmesi için aldığı hizmetler çerçevesinde 3.kişiler ile sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle ayrıca bankanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili merciler ile paylaşılmasına, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel verilerimin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sitemize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.